Hotline: +420 777 739 052

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument obsahuje informace pro subjekty údajů stran zpracování
jejich osobních údajů v organizaci, a to v rámci požadavků, které jsou
na organizaci, jakožto správce osobních údajů, kladeny ust. čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
jen GDPR).

Kdo zpracovává Vaše údaje?

kuryrnaslovensko s.r.o.

Turgeněvova 1245/30, Černovice, 618 00 Brno

C 129210 vedená u Krajského soudu v Brně

kontaktní e-mail:
k.nekvapilova@kuryrnaslovensko.cz

dále jako „my“ nebo „správce“ nebo „organizace“

Co je to osobní údaj ?

Osobním údajem je prakticky jakákoli informace, která dokáže žijící
fyzickou osobu identifikovat přímo nebo jejím účelem je dosažení takové
osoby. Osobní údaje lze dělit na obecné (např. jméno a příjmení, věk,
telefonní číslo, místo narození, osobní stav apod.) a citlivé (dnes jsou
označovány jako zvláštní kategorie osobních údajů, přičemž se jedná
pouze o tyto osobní údaje — biometrické údaje, členství v odborové
organizaci/politické straně, etnický původ, filozofické vyznání,
genetické údaje, informace o odsouzení a trestní delikty, náboženské
vyznání, politické názory, rasový původ sexuální orientace/život,
zdravotní stav).

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí systematická činnost, kterou
správce provádí s osobními údaji za určitým účelem. Činností dle
předchozí věty je zejména: shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání,
nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zdroje a kategorie osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje (přímo od vás) které jste mu poskytli,
nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky.

Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné k plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování

Zákonným důvodem zpracování je:

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování přímého
marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Pro účel uzavření a plnění smlouvy (tj. v souladu s poskytováním našich
služeb) zpracováváme Vaše osobní údaje dle ustanovení čl. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. Právním základem zpracování Vašich obecných osobních
údajů je tedy smlouva.

Jakmile bude smlouva splněna, musíme Vaše osobní údaje archivovat po
dobu, kterou předvídají příslušné právní předpisy. Zde je právním
důvodem zpracování Vašich obecných osobních údajů splnění právní
povinnosti, což stanoví čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze
smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Při objednávce jsou vyžadovány
osobní údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky podle čl. Čl. 1
písm. b) Nařízení (s tím souvisí i následné uskutečnění platby, dodání
služeb, vyřizování reklamace apod.); Vaše osobní údaje, které nám
poskytnete, využíváme k tomu, abychom s Vámi mohli smlouvu uzavřít a
je-li mezi námi smlouva již uzavřena, pak je využíváme, abychom ji mohli
splnit . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá bez souhlasu
zákazníka, jelikož právním základem zpracování jeho osobních údajů pro
účely plnění smlouvy je konkrétní smlouva mezi zákazníkem a
provozovatelem. Poskytnutí osobních údajů je nezbytný požadavek na
uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné
uzavřít smlouvu či ze strany správce plnit její podmínky.

Při provozování profilu na sociálních sítích (Facebook, Instagram) je
naším zájmem zvyšování povědomí o provozovateli v online prostředí a
komunikace se zákazníky.

Osobní údaje, které zveřejníte na našich stránkách sociálních sítí jako
například komentáře, lajky, videa, obrázky atp. se zveřejní
prostřednictvím platformy sociální sítě. Osobní údaje následně
nezpracováváme pro jiný účel.

Dotčená osoba má právo kdykoli namítat z důvodů týkajících se její
konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká.
Námitky můžete zaslat e-mailem na kontaktní adresu provozovatele
k.nekvapilova@kuryrnaslovensko.cz

Provozovatelé sociálních sítí mají vlastní přijatá pravidla,
infrastrukturu služby a vlastní ustanovení k ochraně osobních údajů. Na
přenos dat a využívání vašich údajů ze strany provozovatelů sociálních
sítí nemáme žádný vliv Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany
soukromí poskytovatele platformy sociální sítě:

— Facebook — následující link:
https://www.facebook.com/policy.php

Instagram – následující link:
https://help.instagram.com/519522125107875

V určitých zpracovatelských operacích vystupujeme s provozovateli
sociálních sítí jako společní provozovatelé ve smyslu článku. 26 bod 4
GDPR.

Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Abychom Vám mohli poskytovat naše služby, potřebujeme k tomu znát
následující osobní údaje:

Obecné osobní údaje : jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu, adresu
dodání služeb nebo tovar, Vaše telefonní číslo a e-mail,

Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu, co budeme plnit naši
vzájemnou smlouvu. Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje
uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost
podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy
jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o
archivnictví a evidenci ).

Komu dále předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé
právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž předávány orgánům veřejné správy a
soudům, to však pouze za předpokladu, že tak stanoví zvláštní právní
předpis, nebo k tomu dáte výslovný souhlas.

Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě
zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem
ochrany osobních údajů, které GDPR požaduje.

Správce neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje do
třetích zemí

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal vhodná personální, technická a organizační
opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a
úložišť osobních údajů ve spisové podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup výlučně jím
pověřené osoby.

V rámci činností zpracování osobních údajů, které při naší činnosti
provádíme, nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních
údajů?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

– Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR

– Právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR

– Právo na omezení zpracování

– Právo na výmaz dle čl.17 GDPR

– Právo namítat podle článku 21 GDPR

– Právo na přenesení osobních údajů podle článku 21 GDPR

– Právo odvolat souhlas (elektronicky, nebo na korespondenční adresu)

– Právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Jak můžete naplnit svá práva?

Právo na přístup

Na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo
nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak
máte právo na to, abychom Vám sdělili:

a) za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme,

b) v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány

c) jak dlouho budou uchovávány

d) komu budou zpřístupněny

e) zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Žádost můžete podat elektronicky, na emailovou adresu
k.nekvapilova@kuryrnaslovensko.cz
nebo poštou na adresu: Turgeněvova 1245/30, Černovice, 618 00 Brno

Právo na opravu

Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní
údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost
ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí a my bez
zbytečného odkladu provedeme nápravu. Žádost můžete podat elektronicky,
na emailovou adresu
k.nekvapilova@kuryrnaslovensko.cz
nebo poštou na adresu: Turgeněvova 1245/30, Černovice, 618 00 Brno

Právo na vymazání

Za určitých okolností máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O
vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje
vymažeme, pokud:

– již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je
poskytli,

– odvoláte svůj souhlas,

– namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů,

– zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně,

– osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná
povinnost,

– jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním
osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat
a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů
dojde, pokud:

– Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to dokud neověříme jejich
správnost,

– zpracováváme osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich
vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování Vašich osobních
údajů jen omezili,

– Vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání,
uplatňování nebo obhajování svých práv

– namítáte vůči zpracování Vašich osobních údajů, a to dokud
neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

 

Právo na přenosnost dat

Máte právo žádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické
formě (např. soubor XML nebo CSV), která Vám umožní snadno si přenést
data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom Vaše osobní
údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v
případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo Vy a dali jste nám k
jejich zpracování souhlas

Právo namítat

Máte právo namítat, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud Vaše
osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

– z důvodu našeho oprávněného zájmu,

– vytváření zákaznického profilu,

– můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S Vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

Emailem:
k.nekvapilova@kuryrnaslovensko.cz
nebo poštou na adresu: Turgeněvova 1245/30, Černovice, 618 00 Brno

V případě, že se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv na ochranu
osobních údajů máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu kterým je Úřad
na ochranu osobních údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

IČO: 70837627

Telefon: ústředna: +420 234 665 111 (neposkytuje konzultace)
informace: +420 234 665 800 (informační linka je k dispozici vždy v
úterý a čtvrtek

Od 13.00 do 15.30)

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 24.04.2019

aktualizace dne 30.10.2023